1.  CO  TO  JE  ?

2.  JAK  SE  TO  DĚLÁ  ?

3.  JAK  TO  FUNGUJE  ?

 

 

1.  CO  TO  JE  ?

    

REGRESNÍ TERAPIE - přesněji Hlubinná Abreaktivní Psychoterapie - HAP.
Název vystihuje její podstatu.
Hlubinná - jde do hloubky, ke skutečné podstatě, PŘÍČINĚ problému.
Abreaktivní - česky krkolomně znějící ODREAGOVÁVACÍ znamená, že cílem je
skutečné odreagování, odeznění nepříjemných pocitů.
Psychoterapie - psyché=duše, terapie=léčba, dohromady - léčba probíhá na úrovni duše,
bez použití jiných prostředků, tj. "léků", bylinek, masáží ap.
 
Více se u nás vžilo označení REGRESNÍ TERAPIE. regrese = návrat

 

REGRESNÍ TERAPIE vychází ze zkušenosti, že příčinou našich současných potíží jsou
traumatické události prožité v minulosti a jejich následné chybné zpracování naší psychikou.
 
Pracuje s regresní asociační technikou, díky které terapeut ´vede´ klienta po časové stopě naší paměti zpět do minulosti a umožňuje mu si zde vybavit a znovu "prožít" události celého stávajícího života
včetně vlastního narození a prenatálu a pak jít i dál do minulosti.
 
Opakovaným ´procházením´ těchto událostí vytváříme tzv. komentář obsahující
dosud chybějící informaci o ČASE,
tedy o tom, že trauma se odehrálo v minulosti a v současnosti již nemá svou platnost - potíže tak mizí.
A to je naším cílem.

 

V principu je tato metoda opravdu tak jednoduchá.
Praxe je pak velmi individuální.

 

" Hlubinná abreaktivní psychoterapie je řazena mezi tak zvané „regresní psychoterapie“,

ale pro mé internetové stránky pokládám za velice důležité, aby si jejich čtenář uvědomil,

že těch „regresních terapií“ je dnes velice mnoho a každý,

kdo se pokouší vést svého klienta nějakým způsobem do minulosti hlásá, že dělá „regresní terapii“.

Jestliže se ale těchto lidí zeptáte, z jakých teoretických předpokladů vycházejí a jakou teorií se řídí,

velice často solidní odpověď nedostanete.  Mnoho z nich totiž ani nepokládá za

důležité nějakou teorii mít a řídit se jí.

Je to podporováno i současným stavem psychologie, která sice formálně hovoří o

různých „teoriích osobnosti“, ale těch má mnoho a různých. Z vědeckého hlediska pak zde nelze hovořit o „teoriích“, ale spíše o názorech jednotlivých psychologů na to,

jak se asi věci v té psychologii mají. "

ing. Andrej Dragomirecký

( Ing. Andrej Dragomirecký je zakladatel, dlouholetý propagátor a učitel HAP u nás,

jeho webovky s mnoha podrobnými informacemi : www.dragomirecky.cz )

 

 

2.  JAK  SE  TO  DĚLÁ  ?

 

PRŮBĚH  TERAPIE

 

Terapie probíhá jako řízený, cílený rozhovor, klient a terapeut sedí naproti sobě v křeslech
( lidi velmi nemocné nebo s polámanýma nohama nechá, pochopitelně, terapeut ležet a sedí vedle ),
při vědomí, nepoužívá se zde hypnóza nebo jiné výrazně změněné stavy vědomí,
využívá se regresní asociativní technika vybavování si za bdělého stavu,
což je propracovaný systém verbálních povelů a otázek.
Při sezení má klient zavřené oči, aby se mohl dobře soustředit, zároveň ale vnímá vše, co se děje v jeho okolí.
Sezení probíhá v soukromí, mezi čtyřma očima.
 
Dohodneme se na tématu, které se bude zpracovávat, přesně formulovaný problém je pro terapii nezbytný.
Úvodní pohovor a analýzu stavu dělám vždy před prvním sezením,
na místě je zejména v případech, kdy klient nemá přesně stanoveno co chce řešit,
má např. vícero potíží a pro něj samotného je komplikované se ve své situaci vyznat.
 
Začne se událostí - situací, kterou si klient dobře pamatuje a tu několikrát, opakovaně projde - tj. popisuje,
co se v dané chvíli děje a
zaměřuje se především na svoje pocity fyzické i psychické, které vnímá i při sezení.
Vrací se v čase ke starším a starším událostem, kde se potíže vyskytují, až objeví tu, kde je příčina.
Opakovaným procházením událostí se docílí odreagování potíží a přejde se k další, starší události,
kde se opět vyskytuje příčina.
Po vyhledání a zpracování všech příčin je terapie ukončená.
 
Auditor si při sezení dělá psaný záznam do bloku nebo notebooku,
v němž si průběžně kontroluje stav klienta a průběh regrese,
před dalším sezením pak stačí jen nahlédnout do záznamu, zorientovat se a může se pokračovat.
( auditor = hap-terapeut,  z řeckého audio = naslouchat )
 
Jedno sezení trvá 2 - 3 hodiny. Optimální průběh terapie je 1 - 2 sezení týdně, ne méně.
Více sezení za sebou v jednom dni zvládnou klienti, kteří již mají něco ´na-auditováno´,
nejdříve od čtvrtého sezení,
praktické to je např. pro klienty z větší dálky.

 

3.  JAK  TO  FUNGUJE  ?

 

Obecně jsem již něco nastínila.
Protože podle mě nemá smysl přepisovat něco, teorii, článek, co přepsání nepotřebuje,
odkazuji Vás zde přímo na Teorii HAP na stránkách Ing. Andreje Dragomireckého (viz výše),
kde Vám doporučuji věnovat pozornost především částem "Aberativní vliv engramu", "Korektivní událost",
"Tvoření korektivní události" a "Abreakce jako důsledek vzniku korektivní události".